珠江客運有限公司

    
HAI CHANG   HAI YANG   HAIZHU
  
    
QI JIANG   SHUN DE   TAI SHAN
  
     
WU YI HU   ZHONG SHAN